Disclaimer

SPN – SALES PRO NEDERLAND besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat SPN – SALES PRO NEDERLAND vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. SPN – SALES PRO NEDERLAND kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de op deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van SPN – SALES PRO NEDERLAND anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.
SPN – SALES PRO NEDERLAND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

De e-mails van SPN – SALES PRO NEDERLAND zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien een e-mail van een medewerker van SPN – SALES PRO NEDERLAND onverhoopt niet voor de ontvanger is bestemd dan verzoeken wij de ontvanger vriendelijk contact op te nemen met de afzender en daarna het bericht te vernietigen. De e-mail mag niet worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder de toestemming van de afzender.

SPN – SALES PRO NEDERLAND betracht grote zorgvuldigheid bij het verzenden van e-mails. SPN – SALES PRO NEDERLAND kan echter niet garanderen dat haar e-mails juist, volledig, tijdig en virusvrij worden overgebracht. In een dergelijk geval is SPN – SALES PRO NEDERLAND op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect, in welke vorm dan ook.